Projekt

Hoci je manažment talentu jednou z kľúčových priorít malých a stredných podnikov (MSP), najmä malých podnikov, často u nich absentujú oddelenia ľudských zdrojov, ako aj skúsenosti a vedomosti, týkajúce sa celkového procesu riadenia ľudských zdrojov. K tejto situácii dochádza najmä v najmenších podnikoch, v ktorých pozíciu manažéra ľudských zdrojov a podnikateľa zaujíma jedna osoba. Myšlienka projektu vychádza zo skutočnosti, že v súčasnej hospodárskej situácii spoločnosti intenzívnejšie čelia problémom s prijímaním zamestnancov s adekvátnymi zručnosťami potrebnými pre konkrétne aktivity vo firme. 
Dokonca aj spoločnosti pôsobiace v najinovatívnejších odvetviach – informačné a komunikačné technológie (IKT) a zelené hospodárstvo – čelia tým istým problémom; napriek tomu sa tieto odvetvia stále rozširujú a posilňujú možnosti zamestnávania pre budúcnosť. Preto sa riadenie zručností stáva kľúčovým prvkom pre rast týchto sektorov. 


V nadväznosti na uvedené sa projekt NeMESI sústredí na riešenie týchto problémov prostredníctvom propagácie metodík a transferu súvisiacich procesov naprieč Európou, a to v týchto konkrétnych oblastiach:

  • Identifikácia zručností prostredníctvom účinnej spolupráce medzi odvetviami;
  • Skvalitnenie prepájania požiadaviek na zručnosti a ich ponuky v prospech MSP v odvetviach IKT a zeleného hospodárstva.

Tieto procesy zahŕňajú zlepšenie kvality a efektívnosti regionálnych politík prostredníctvom aktívnej transregionálnej spolupráce v Európe. Okrem toho podporujú aj vzájomné výmeny informácií o inovatívnych metodických opatreniach a postupoch a ich prípadného uplatňovania v iných regionálnych systémoch.

CIELE PROJEKTU

Cieľom NeMESI je identifikácia nových spôsobov vytvorenia dialógu a vzájomnej výmeny informácií medzi MSP, rozhodovacími orgánmi, vzdelávacími inštitúciami, organizáciami poskytujúcimi verejné služby a inými účastníkmi trhu pri identifikácii požiadaviek na zručnosti a prepájanie zručností v prospech MSP v digitálnych a zelených odvetviach. Projekt NeMESI dosiahne tieto ciele nasledujúcimi postupmi:

  • Podpora postupov zdola nahor pri vytváraní medzi-sektorálnych konceptov (procesov a štruktúr) identifikácie potrieb pre zručnosti a ich prepájanie;
  • Identifikácia existujúcich postupov a štruktúr v oblasti spolupráce medzi jednotlivými účastníkmi a ich úloh;
  • Vytváranie programov pre angažovanie sa príslušných účastníkov na národnej aj európskej úrovni,
  • Stimulácia prijímania konkrétnych iniciatív pre spoluprácu účastníkov, týkajúcich sa identifikácie potrieb pre zručnosti a ich prepájanie v oblasti digitálnych a zelených odvetví;
  • vyšovanie úrovne metodiky implementovanej v rámci projektu formou jej hodnotenia o splnení cieľov a očakávaných účinkov;
  • Udržiavanie informovanosti cieľovej skupiny a širšej verejnosti o výhodách projektu formou kontinuálneho šírenia relevantných informácií pri využití rôznych komunikačných nástrojov a kanálov, vrátane médií.

KĽÚČOVÉ AKTIVITY

Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom výskumných činností vykonávaných partnermi, zorganizovaním štyroch národných seminárov vychádzajúcich z metodiky EASW (http://cordis.europa.eu/easw/home.html), štyroch európskych seminárov, verejnej konferencie, kontinuálnej propagačnej aktivity a mediálnej kampane na LinkedIn – najvýznamnejšej sociálnej siete pre profesionálov. Dôležitou inováciou je vytvorenie online databázy najosvedčenejších postupov (Best Practices Database), tvorenej metodikami a skúsenosťami z prepájania zručností, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke, ktorá je dostupná všetkým organizáciám, ktoré boli úspešné pri prekonávaní problémov so zručnosťami v odvetviach IKT a zeleného hospodárstva. Ich účasť je požadovaná aj prostredníctvom výzvy na predkladanie dokumentov. MSP v príslušných odvetviach budú mať možnosť získať užitočné informácie aj z elektronického sprievodcu (e-guide), v ktorom budú uvedené hlavné témy v oblasti identifikácie potrieb pre zručnosti, metodiky prepájania zručností a metódy a postupy pre rozvoj príslušných kompetencií.

search icon

Vyhľadávanie najosvedčenejších postupov

Archív najosvedčenejších postupov >>>

newsletter icon

Informačný bulletin

Prihláste sa k odberu informačného bulletinu projektu Nemesi, aby ste mali nepretržitý prístup k našim novinkám.

Prihlásiť sa >>>

send best practice icon

Podeľte sa s osvedčenými postupmi

Skúsenosť je možno najvýznamnejším prvkom pri zabezpečovaní transferu kompetencií a zdieľaní jednotlivých postupov. Tým, že poskytnete osvedčený postup, týkajúci sa tematiky projektu NeMESI, pomôžete nám pri rozširovaní komunity projektu a – dúfame - pri vytváraní podnikateľských možností MSP v odvetviach IKT a zeleného hospodárstva.

Formulár >>>

E-Guide

 eguide for smes

The main project product is an eGuide, that has been conceived to help SMEs better identify skill needs and realize a profitable skills matching, by exploiting information, good practices and recommendations.

Get the eGuide >>>